Дорогие друзья!

Наша компания начала свою работу более чем 40 лет тому назад. Многие ее знают, как ведущую компанию в СССР по разработке и изготовлению газоанализаторов, а также разработке стандартов для приборов. До 1992 года компания имела название НПО "АНАЛИТПРИБОР" в состав которой входил:

 

-Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения ( ВНИИАП);

-заводы по производству газоанализаторов в городах  Киеве  и  Виннице.

С 1992 года компания получила новое название Украинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения.  С  1999 года после приватизации компании мы стали акционерным обществом открытого типа и имеем название - АО "УКРАНАЛИТ".

С 2005 года - акционерное общество закрытого типа - ЗАО "УКРАНАЛИТ".

В настоящее время, в нашей компании работает около 100 сотрудников. Большой опыт работы по разработке анализаторов  позволил нам вырастить  сотрудников высокой квалификации в нашей отрасли, а также создать свою школу обучения молодых специалистов. Нашей компанией совместно с Национальным политехническим университетом г. Киева открыта кафедра по обучению студентов, которая имеет название: Научное и аналитическое приборостроение. Кроме того, мы являемся главной научной организацией Министерства Промышленной Политики Украины по научно-технической программе “Приборостроение Украины – 2005”.

С 2012 года - ЗАО "УКРАНАЛИТ" преобразовано  в  частное акционерное общество (ЧАО) "Украналит".

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

 

Додаткова інформація

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

 

Додаткова інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в 2020 році

 

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» (ПрАТ "Украналіт")

код за ЄДРПОУ: 33440021 (надалі – Товариство), місцезнаходження: 03061, м.Київ, вулиця Шепелєва, будинок 2 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 червня 2020 року о 9 годині за адресою: Україна, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1, кімната № 402. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 18 червня 2020р. з 8 години 30 хвилин до 8 години 55 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 14 червня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО І ЗАПРОПОНОВАНИХ РІШЕНЬ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у складі: голова лічильної комісії – Курмач Лариса Петрівна, член лічильної комісії: Кондратенко Любов Олександрівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Секретарем – Рибальченко Наталію Сергіївну. Обрати Головою загальних зборів – Єременка Станіслава Івановича

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та про основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік;

- Роботу правління Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та про основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік;

- Роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2019 рік; - Роботу ревізора Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити прибуток за результатами роботи у 2019 році в сумі 2000 грн.

В зв`язку з незначним прибутком за 2019 рік розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати, нерозподілений прибуток направити на погашення збитків минулих періодів господарської діяльності Товариства.

8. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством в 2019 році. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2020 року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, здійснені Товариством у 2019 році. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2020 року.

9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення Наглядової ради:

- обрати Наглядову раду в складі 3 осіб;

- обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» (ПрАТ «Украналіт») акціонера Дашковську Аллу Борисівну, акціонера Дашковського Юрія Олександровича та акціонера Єременка Станіслава Івановича;

- з свого складу Наглядовій раді обрати голову Наглядової ради. Проект рішення згідно пропозиції акціонера Дашковської Алли Борисівни:

- обрати Наглядову раду Товариства у складі п’яти осіб;

- обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» (ПрАТ «Украналіт») акціонера Дашковську Аллу Борисівну, акціонера Дашковського Юрія Олександровича, акціонера Єременка Станіслава Івановича, акціонера Дашковську Оксану Олександрівну, акціонера Дашковську Анастасію Олександрівну.

12. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду Товариства, положення про правління Товариства.

Проект рішення:

- Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду Товариства, положення про правління Товариства

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, головою та членами правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради, головою та членами правління Товариства.

Проект рішення:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, головою та членами правління Товариства. Уповноважити голову правління Товариства на підписання цивільно- правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради. Уповноважити голову наглядової ради на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління Товариства, як це визначено Статутом Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: http://www.ukranalyt.com.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «Украналіт» загальна кількість простих іменних акцій – 12799920 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять) штук та голосуючих простих іменних акцій – 12799920 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1, кімната № 402, у робочі дні – з 9:00 до 18:00 за попередньою домовленістю з відповідальною особою, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення річних загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Мельніков Олександр Олександрович, телефон для довідок: +38 (044) 502-13-82.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Украналіт» для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

НАГЛЯДОВА РАДА

 

 

Додаткова інформація-1

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування" щодо проведення річних загальних зборів, що скликаються на 17.04.2020 р. повідомляє наступне:

Відповідно до обмежувальних заходів, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 р. "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (в редакції затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 року №255), до 24.04.2020 р. забороняється (зокрема) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування (...).

Таким чином, відповідно до зазначеної постанови, проведення річних загальних зборів, що скликаються на 17.04.2020 р., заборонено і відкладається на невизначений термін.

Відповідно до п.10 Розділу XVII. "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" закону України "Про акціонерні товариства" (із змінами внесеними Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX) тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

У разі, якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину на території України, є неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, визначені тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів…, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначаємо, що після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів…, Наглядовою радою буде прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів і порядок в якому вони будуть проводитись (в порядку дистанційного проведення, або в загальному порядку у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину). Про скликання річних загальних зборів акціонери будуть повідомлені додатково, в порядку визначеному чинним законодавством.

НАГЛЯДОВА РАДА

 

 

Додаткова інформація-1

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в 2020 році

 

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський науково-дослідний інститут

аналітичного приладобудування» (ПрАТ "Украналіт")

код за ЄДРПОУ: 33440021 (надалі – Товариство), місцезнаходження: 03061, м.Київ, вулиця Шепелєва, будинок 2 повідомляє про проведення   річних Загальних  зборів акціонерів, які  відбудуться  17 квітня  2020 року  о 9 годині за адресою: Україна, м. Київ, проспект Академіка Глушкова,40, корпус 4/1, кімната № 402. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 17 квітня 2020р. з 8 години 30  хвилин  до 8 години 55 хвилин за місцем проведення  річних Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину   13 квітня 2019 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.      Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати  лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у складі:   

голова лічильної комісії – Курмач Лариса Петрівна,

член лічильної комісії: Кондратенко Любов Олександрівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів,  складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

  1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Єременко Станіслава Івановича

Секретарем – Рибальченко Наталію Сергіївну.

  1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік; - Роботу Правління протягом 2019 р. визнати задовільною.

  1.  Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

-          - Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік;

-          - Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною.

  1. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік,  2018 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

-     - Затвердити звіт та Висновки Ревізора Товариства за 2019 рік;

-          Роботу - Роботу Ревізору в 2019  році визнати задовільною.

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

- - Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

  1. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2019 році.

Проект рішення:

- Затвердити прибуток за результатами роботи у 2019 році в сумі 2000 грн. В зв`язку з незначним прибутком за 2019 рік розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати, нерозподілений прибуток направити на погашення збитків минулих періодів господарської діяльності Товариства.

  1. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством в 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити угоди та правочини Товариства, що були укладені за період між проведенням загальних зборів Товариства.

9.       Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

  1.  Припинення повноважень  членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

      Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

  1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

       Проект рішення:

- обрати Наглядову раду в складі 3 осіб; - обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» (ПрАТ «Украналіт») акціонера Дашковську Аллу Борисівну, акціонера Дашковського Юрія Олександровича та акціонера Єременка Станіслава Івановича; - з свого складу Наглядовій раді обрати голову Наглядової ради.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: http://www.ukranalyt.com.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Украналіт" загальна кількість простих іменних акцій – 12799920 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять) штук  та голосуючих простих іменних акцій –  12799920 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1, кімната № 402, у робочі дні – з 9:00 до 18:00 за попередньою домовленістю з відповідальною особою, а в день проведення річних загальних  зборів ознайомитися  з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення річних загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління  Мельніков Олександр Олександрович, телефон для довідок: +38 (044) 526-00-56.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерне товариство»  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Украналіт" для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  

НАГЛЯДОВА РАДА

 

 

Додаткова інформація-1

 

 

 

 

Основными направлениями наших работ является: 

-разработка и изготовление анализаторов широкого применения; 

-разработка стандартов для приборов, используемых на Украине; 

-подготовка молодых специалистов по аналитическим системам

-кооперация и сотрудничество в рамках научно-технической программы. 

 

Наши анализаторы используются для контроля газов: NONO2 SO2O2O3COCO2, NH3CnHmCH4H2S. Разработанные газоанализаторы защищены патентами Украины.

 

Наши анализаторы используются для контроля: 

Мы также выпускаем отдельные элементы и блоки, а также программное обеспечение для аналитических систем. Учитывая наш большой опыт на рынке Украины и России, наша компания готова к широкому сотрудничеству с другими компаниями, предприятиями и организациями:

- по продаже наших изделия;

- по разработке совместных приборов и систем;

- сервисному обслуживанию аналитической техники;

- проработке потребности Ваших изделий на рынке Украины, а также их реализации.

Ежегодно  ЧАО "Украналит" проводит международные и республиканские конференции, семинары по актуальным проблемам развития аналитического приборостроения, издает сборники научных работ, публикует информационные материалы. ЧАО "Украналит" вместе с другими организациями и предприятиями подотрасли принимает активное участие в международной кооперации по аналитическому приборостроению с фирмами и учеными различных стран.

 

Председатель правления ЧАО "Украналит"     

 

Наш адрес: 
Україна, 03187 , г. Київ,  проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1, 6 , ЧАО "Украналит"
Председатель правления
Тел: (38 044) 526 - 00 - 56 , 
тел/Факс: (38 044) 529 - 62 - 13.

E-mail: analyt@ukranalyt.com.ua,

По вопросам приобретения, гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться  в ЧАО "Украналит" - Всеукраинский  научно-исследовательский институт аналитического приборостроения. Україна, 03187, г. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1, тел. 526 - 00 - 56, тел/факс 529 - 62 - 13,
E-mail: analyt@ukranalyt.com.ua